บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 นายกันตภณ    นาคภพ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 นางสาวอุไร  เจติยวรรณ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 นางสาวปาริชาต  ดอนเมือง
ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 นายกฤษณา  เงินบำรุง
เจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ