Blue Flower

 

อันว่าห่วงใดใดในสงสาร                  จะเปรียบปรานห่วงลูกหามีไม่

 แต่ถึงห่วงถึงรักสักเพียงใด                      ก็วางใจให้อยู่กับครูเอย

 

                “ขอใจให้เป็นครู ”  จะช่วยกระตุ้นให้ครูมีจิตสำนึกในความเป็นครู  ตระหนักในความสำคัญและภารกิจหน้าที่แห่งความเป็นครู

                “รู้จักเด็กของท่าน”  จะช่วยส่งเสริมให้ครูปฏิบัติภารกิจเบื้องต้นคือ  ศึกษาข้อมูล  เข้าใจพฤติกรรม  เข้าใจปัญหาต่างๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง